login Karrenlijst Lagenlijst Uw bestelling admin logout privacy verklaring 

Privacy verklaring


Aad de Jong plantenbemiddeling vof, gevestigd aan Maatschouw 22 2771 MV Boskoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierin omschrijven wij hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, die door ons worden verzameld. Uiteraard worden deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld, verwerkt en gebruikt.

Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.

Contactgegevens:
https://aaddejong.nl
Maatschouw 22
2771 MV Boskoop
+31 6 53278308

Persoonsgegevens die wij verwerken Aad de Jong plantenbemiddeling vof verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aaddejong.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Aad de Jong plantenbemiddeling vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming Aad de Jong plantenbemiddeling vof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aad de Jong plantenbemiddeling vof) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aad de Jong plantenbemiddeling vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en hebben betrekking op de naam van uw bedrijf, de naam van uw contactperso(o)n(en), uw (mail)adres, uw telefoonnummer, alsmede die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en naleving van met u afgesloten overeenkomsten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden Aad de Jong plantenbemiddeling vof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Aad de Jong plantenbemiddeling vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aad de Jong plantenbemiddeling vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aaddejong.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aad de Jong plantenbemiddeling vof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Aad de Jong plantenbemiddeling vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aaddejong.nl

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 27 mei 2019.